新闻资讯
新闻资讯

[年报]柳钢股份(601003)2009年年度报告

时间:2010年04月22日 13:37:04/NBSP柴纳从事金融活动网

柳国立钢铁常备的常备的有限的公司司 2009岁入

一、要紧准时的
(一) 董事会、中西部及东部各州的县议会及其董事、监事、较年长者办理层抵押交谈中容纳的传达、给错误的劝告性公务的或重大的少量,满意的的确凿性、诚实和完全地性承当个人和协同职责。
(二) 公司拿董事列席董事会代表大会。。
(三) 上海东华报告师事务拿限公司发行物基准审计交谈。
(四)
公司负责人姓名 廖志刚
报告负责人姓名 赖懿
报告机构负责人姓名 张奕
廖志刚,公司的负责人、报告工作负责人Lai Yi、张译、T:抵押岁入中财务交谈的确凿性、完全地。
(五) 把持同伙能否有非经纪性资产占用?

(六) 有没向外界供授权的窥测?

二、公司根本境况
(一) 公司传达
公司的法定中文明确 柳国立钢铁常备的常备的有限的公司司
公司的法定中文明确缩写 柳钢常备的
公司的法定英文明确 LIUZHOU IRON & STEEL CO.,LTD.
公司的法定英文明确缩写 LIUSTEELCO
公司法定代理人 廖志刚
(二) 联络人和联络传达
董事会干事 安全的事务代表
姓名 班春超 黄胜歌
联络地址 广西柳州市和北桥路 117号 广西柳州市和北桥路 117号
给打电话 (0772)2595971 (0772)2595971
肖像画法 (0772)2595998 (0772)2595998
电子邮箱 liscl@ liscl@
(三) 根本传达引见
表示地址 广西柳州市和北桥路 117号
邮政地址邮递区号 545002
经营地址 广西柳州市和北桥路 117号
经营地址的邮递区号 545002
公司互联网网络网站
电子邮箱 liscl@
(四) 传达启示与备用态度
柳国立钢铁常备的常备的有限的公司司 2009岁入
传达启示公司选择的报纸明确 上海安全的报、《柴纳安全的报》
柴纳证监会网站安安网站
广西柳州市和北桥路117号 柳国立钢铁常备的常备的有限的公司司
公司岁入的态度
安全的部
(五) 实用概略
实用概略
自有资产体贴的 自有资产上市进行易货贸易 自有资产略号 自有资产密码 预变股的缩写
A 股 上海安全的进行易货贸易 柳钢常备的 601003
(六) 对立的事物涉及塞满
公司最早的表示日期 2000年 4月14日 日
公司最早的表示所在地 广西柳州市和北桥路 117号
公司表示日期更动 2006年 9月18日 日
公司表示所在地的更动 广西柳州市和北桥路 117号
头等机会 企业单位营业执照表示号 (企)4500001001249
税务表示号码 450205715187622
体制密码 71518762-2
公司聘用的报告事务所明确 上海东华报告师事务拿限公司
公司聘用的报告事务所的经营地址 上海太原路 87 号甲
三、报告档案与事情档案汇总
(一) 首要报告档案
单位:元 流通:人民币
条款 钱
营业获得 340,271,
获得发展成为 314,776,
上市公司同伙的系的净获得 270,217,
减去上市公司同伙净获得 277,472,
经纪教育活动净资产流动 903,773,
(二) 非惯常盈亏账目条款及钱
单位:元 流通:人民币
非惯常盈亏账目条款 钱 阐明
非游资性格的损耗与损耗 -29,257,
内阁补助包孕今天盈亏账目(亲密互相牵连的T),按 财政进项补助与环保条款融资
1,294,
更内阁补助定量或定量外,划一的NATI 政拨款
除与法线事情涉及的无效套期保值事情外,
有效买卖性从事金融活动融资、买卖性从事金融活动背债的合法的价钱
-117,
估计成本换衣服盈亏账目,买卖性从事金融活动融资的性格、买卖性从事金融活动
出卖从事金融活动融资的背债和花费进项
是你这么说的嘛!进项和结清 2,468,
净存货盈余 2054 万元,
契合非惯常规定的对立的事物盈亏账目条款 17,078,
资产减值预备 346 万元。

所得税有影响的人 1,280,
折合 -7,254,
柳国立钢铁常备的常备的有限的公司司 2009岁入
(三) t年前三年首要报告档案和财务指标
单位:元 流通:人民币
这时间和上年同样的。
首要报告档案 2009 年 2008 年 2007 年
具有某个时代特征的增减
营业进项 26,565,514,444.74 29,216,654,800.53 -9.07 20,706,374,451.68
获得发展成为 314,776, 22,283,110.48 1,312.62 1,078,264,359.23
上市公司同伙的系
270,217, 15,518,659.71 1,641.25 998,820,224.44
的净获得
上市公司同伙的系
除非常常盈亏账目 277,472, 88,495,939.83 213.54 972,674,634.67
的净获得
商业教育活动发生的现钞
903,773, 1,068,289,437.02 -15.40 77,153,430.24
净买卖
当年腊尽冬残和上年同样的。
2009 腊尽冬残 2008 腊尽冬残 2007 腊尽冬残
在同卵的时间完毕时加法或缩减
总资产 14,952,642,978.00 13,743,252,410.00 8.80 13,765,168,416.52
拿者权利(或同伙)
5,022,863,493.94 4,752,645,536.81 5.69 5,021,881,677.10
权利
这时间和上年同样的。期增减
首要财务指标 2009 年 2008 年 2007 年
(%)
根本每股进项(元/股) 0.0061 1,627.87 0.3947
变稀少每股进项(元/股) 0.0061 1,627.87 0.3947
不包孕惯常盈亏账目的每股根本进项
0.1083 0.0345 21 0.3844
(元/股)
额外的均匀净资产进项率(%) 5.53 0.32 加法 个百分点
减去非惯常盈亏账目后的额外的均匀净资产
5.68 1.82 加法 个百分点
进项率(%)
每股经纪教育活动净资产流动(元
0.3527 0.4168 -15.38 0.0542
自有资产)
2009 年 2008 年 当年腊尽冬残和上年同样的。同晚期的增 2007 年
末 末 减(%) 末
上市公司同伙的系的每股净资产(元
1.9599 1.8545 5.68 3.5272
自有资产)
四、股权与同伙变化
(一) 资源变化境况
1、自有资产变化表
交谈期内,公司的总资源和资产解释风格依然控制固定。。
2、限度局限性常备的更动
交谈期内,公司限度局限性常备的固定。
(二) 安全的发行上市
1、前三年的安全的发行
单位:股 钱币:人民币
自有资产及其衍生器 审读清单的大批
发行日期 发行价(元) 社交活动 上市日期 买卖终止妊娠日期
安全的典型 量
自有资产类别
发行新股票 2007 年2 月6 日 107,000,000 2007 年2 27个月 日 107,000,000
柳国立钢铁常备的常备的有限的公司司 2009岁入
柴纳安全的监视办理授予公映的新影片的留心〔2007〕21 号文审读,我们家公司是 2007 年2 月5 日至 2007 年
2 月6 日采取网下将按鱼鳞放大和网上发行相结合方法向社会再发行人民币权益股(A 自有资产)10,700 万股,每股面值 1 元。发行后,公司的表示资产该当出生于 60, 000元到71元, 万元。
2、公除股发展成为和解释风格的换衣服
交谈期内未派股。、由S领到的实用发展成为和解释风格的换衣服。
3、眼前的职员家庭般的温暖常备的
在本交谈的结束,Copn没家庭般的温暖职员自有资产。。
(三) 同伙与实践把持人
1、同伙人数与持股鱼鳞
单位:股
交谈晚期的同伙发展成为 113,982 户
十大同伙股权
质押或
持股比 有效有限的贱卖环境 上冻的
同伙姓名 同伙品种 股权发展成为 交谈期内的增减
例(%) 常备的大批 常备的数

广西柳州钢铁常备的有限的公司批
国有大肚子 84.00 2,152,753,200 0 2,152,753,200

柴纳工商开账户-回天府
安全的花费的平衡增长 0.50 12,842,503 12,842,503 0
资基金
齐鲁安全的-中国国际信托投资公司-齐鲁安全的
金台山个人资产的机敏使成形 0.45 11,590,847 11,590,847 0
分娩办理改编
柴纳开账户-华夏道具本质
自有资产券型安全的花费基金的选择 0.31 8,000,000 8,000,000 0
(洛夫)
柴纳建设开账户
银集会估计成本最优化自有资产安全的 0.26 6,808,685 6,808,685 0
花费基金
陈熙 0.23 6,000,000 6,000,000 0
柴纳建设开账户常备的常备的有限的公司
公司诚信通用选股 0.20 5,095,871 5,095,871 0
金融票据型安全的花费基金
柴纳开账户-泰达开账户
0.20 5,053,723 5,053,723 0
买卖指明安全的花费基金
民生柴纳开账户常备的有限的公除股
姓公司加法获得的静态战略 0.19 4,999,933 4,999,933 0
略自有资产券型安全的花费基金
柳州化学工程批常备的有限的公司
国有大肚子 0.16 4,124,959 2,895,041 0
公司
无量贱卖环境的流行音乐十大畅销唱片同伙持股
同伙姓名 无量贱卖环境自有资产数 常备的的体贴的和大批
柴纳工商开账户-回天府平衡增长
12,842,503 人民币权益股
自有资产券型安全的花费基金
齐鲁安全的-中国国际信托投资公司-齐鲁安全的金泰山灵
11,590,847 人民币权益股
活使成形集中资分娩办理改编
柴纳开账户-华夏道具本质选自有资产型 8,000,000 人民币权益股
柳国立钢铁常备的常备的有限的公司司 2009岁入
安全的花费基金(洛夫)
柴纳建设开账户银市值优
6,808,685 人民币权益股
自有资产券型安全的花费基金的选择
陈熙 6,000,000 人民币权益股
柴纳建设开账户常备的常备的有限的公司公司-信
5,095,871 人民币权益股
诚优越精自有资产券型安全的花费基金的选择
柴纳开账户-泰达开账户业精选证
5,053,723 人民币权益股
券花费基金
民生柴纳开账户常备的有限的公除股公司-长
安全的安全的花费协同的静态战略 4,999,933 人民币权益股
基金
柳州化学工程批常备的有限的公司公司 4,124,959 人民币权益股
华夏开账户常备的常备的有限的公司-易敏洪
3,720,000 人民币权益股
混合型安全的花费基金
与是你这么说的嘛!同伙涉及或与是你这么说的嘛!同伙划一行事 广西柳州钢铁常备的有限的公司(批)公司、柳州化学工程批常备的有限的公司公司两家同伙
阐明 公司的担保者经过
有限的贱卖同伙大批和环境的前十个一组限度局限
单位:自有资产
上市出卖常备的有限的环境
序 有限的贱卖环境自有资产 限定贱卖
新增可上市交 限售环境
号 东名 环境股大批 稳固买卖时间
易股大批
自柳国立钢铁常备的常备的有限的公司司
常备的常备的有限的公司最早的面向社会
再发行自有资产
从城市开端的三十六天
月内,公司不让。
广西柳州钢铁常备的有限的公司 或付托人家办理
1 2,152,753,200 2010年227个月日 2,152,753,200
(批)公司 我们家公司的柳条绳索
国立钢铁常备的常备的有限的公司
除股,也挑剔出生于柳州
钢铁常备的常备的有限的公司
回购公司的常备的
的常备的。
2、重大利益同伙与实践把持人
(1) 把持同伙和实践把持人引见
广西柳州钢铁常备的有限的公司(批)公司为本公司重大利益同伙,广西省国家资产监视办理局为广西柳州钢铁常备的有限的公司(批)公司实践把持人。
(2) 重大利益同伙境况
○ 大肚子
单位:元 流通:人民币
明确 广西柳州钢铁常备的有限的公司批司
单位负责人或许法定代理人 陈永南
创建日期 1958年 7月1日 日
表示资产 2,219,610,000
钢材轧制、机械用于工作上的讨厌的人,实在的创造,地雷矿,煤
首要事情或办理教育活动
气、氧分娩,汽车陆运等。
柳国立钢铁常备的常备的有限的公司司 2009岁入
(3) 实践把持人境况
○ 大肚子
单位:元 流通:人民币
明确 广西省国家资产监视办理局
(4) 把持同伙更动与实践把持人的更动
交谈期内,重大利益同伙没变化。。
公司产权解释风格图与公司把持权相干
3、有效超越10%股的对立的事物大肚子同伙
紧密的本交谈晚期的公司无有效超越10%股的对立的事物大肚子同伙。
五、董事、监事和较年长者办理人员员
(一) 董事、监事和较年长者办理人员员持股与酬金的换衣服
单位:股
交谈期 能否在
家庭般的温暖奴隶 同伙单
馆藏干事 位或其
任期起 任期终 年终 腊尽冬残 变化
姓名 生意 性欲 年纪 的酬金 他的互相牵连性
始日期 止日期 持股数 持股数 理由
发展成为(10000) 单元环
元)(税) 取酬金、
前) 助学金
2009年 2012年
廖志刚 董事长 男 47 6月16逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日 6月15逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日 0 0 37.6 否
日 日
2009年 2012年
董事、
钟海 男 51 6月16逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日 6月15逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日 0 0 34.8 否
执行经理
日 日
2009年 2012年
梁静李 董事 男 55 6月16逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日 6月15逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日 0 0 是
日 日
2009年 2012年
陈永南 董事 男 59 6月16逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日 6月15逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日 0 0 是
日 日
2009年 2012年
梁铁 董事 男 53 6月16逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日 6月15逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日 0 0 是
日 日
2009年 2012年
张志伟 董事 男 46 6月16逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日 6月15逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日 0 0 29.7 否
日 日
2009年 2012年
朱传宾 董事 男 57 6月16逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日 6月15逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日 0 0 是
日 日
张忠国 孤独董 男 62 2009年 2012年 0 0 19.2 否
柳国立钢铁常备的常备的有限的公司司 2009岁入
事 6月16逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日 6月15逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日
日 日
2009年 2012年
孤独董
彭佑航 男 55 6月16逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日 6月15逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日 0 0 19.2 否

日 日
2009年 2012年
孤独董 二线城市
海岩洛 女 47 6月16逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日 6月15逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日 0 600 19.2 否
事 现场购买行为
日 日
2009年 2012年
孤独董
赵刚 男 52 6月16逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日 6月15逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日 0 0 19.2 否

日 日
2009年 2012年
孤独董
钟留才 男 43 6月16逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日 6月15逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日 0 0 19.2 否

日 日
2009年 2012年
孤独董
梁永和 男 55 6月16逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日 6月15逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日 0 0 否

日 日
2009年 2012年
孤独董
温培 男 61 6月16逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日 6月15逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日 0 0 否

日 日
2009年 2012年
孤独董
程顺毅 男 64 6月16逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日 6月15逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日 0 0 否

日 日
2009年 2012年
中西部及东部各州的县议会
刘小平 男 55 6月16逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日 6月15逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日 0 0 26.8 否
主席
日 日
2009年 2012年
梅明德 监事 男 54 6月16逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日 6月15逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日 0 0 7.2 是
日 日
2009年 2012年
康有康 监事 男 54 6月16逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日 6月15逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日 0 0 7.2 是
日 日
2009年 2012年
李水仁 监事 男 54 6月16逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日 6月15逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日 0 0 否
日 日
2009年 2012年
姚遥连 监事 男 44 6月16逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日 6月15逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日 0 0 否
日 日
副总统经 2009年 2012年
班春超 理、董 男 47 6月16逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日 6月15逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日 0 0 24.8 否
秘 日 日
2009年 2012年
副总统经
施海宁 男 52 6月16逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日 6月15逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日 0 0 27.6 否

日 日
2009年 2012年
副总统经
顾贵州坪 男 44 6月16逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日 6月15逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日 0 0 24.6 否

日 日
2009年 2012年
副总统经
张斌燕 男 57 6月16逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日 6月15逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日 0 0 25.2 否

日 日
2009年 2012年
副总统经
黄元闽 男 50 6月16逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日 6月15逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日 0 0 25.3 否

日 日
2009年 2012年
副总统经
徐定吉 男 43 6月16逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日 6月15逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日 0 0 20 否

日 日
2009年 2012年
☆ 副总统经
宋立松 男 47 6月16逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日 6月15逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日 0 0 20 否

日 日
柳国立钢铁常备的常备的有限的公司司 2009岁入
2009年 2012年
总报告
赖懿 男 38 6月16逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日 6月15逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日逐日 0 0 25.5 否

日 日
折合 / / / / / 0 600 / 432.3 /
廖志刚:中厚板厂前厂长,弯垂下来的董事长。
钟海:公司弯垂下来的执行经理。
梁静李:批公司弯垂下来的执行经理、党委副办事员办事员。
陈永南:柳州市前市镇治安长官,弯垂下来的批公司党委办事员、董事长。
梁铁:前技术公使和批公司美质、技术广州中心理事,批公司轮机长。
张志伟:公司小型钢材轧制厂前厂长,炼钢炉厂长。
朱传宾:柳钢解释公司原财务总监、柳钢(批)公司资财部副公使。弯垂下来的柳钢(批)公司资财部公使,副总统报告师。
张忠国:广西财务处原总报告师、副局长,如今归休。
彭佑航:弯垂下来的南宁广播与电视下有多个分社的旅行社性大学副校长。
海岩洛:弯垂下来的广西冶金学科学与技术经营室理事。
赵刚:武汉下有多个分社的旅行社性大学冶金学系原干事长,他眼前是塞满与冶金学系理事,Wuha。
钟留才:广正下有多个分社的旅行社性大学原副理事法度公司,弯垂下来的Jingyao Law Firm理事。
梁永和:弯垂下来的桂林电器魏茨曼研究所副主任、执行经理。
温培:柳州市市国土资源局局长、党委副办事员办事员,如今归休。
程顺毅:弯垂下来的柳州新河港电力公司执行经理。。
刘小平:较年长者国家组织机师,眼前,他是我公司党委副办事员办事员。、纪委办事员、工会主席。
梅明德:经济师,批公司原布局部副公使,弯垂下来的批公司党务部公使。
康有康:批公司前财务处副公使,弯垂下来的纪检监察司副司长。
李水仁:公司装饰薄木板厂安副理事、支部办事员。
姚遥连:较年长者机师,弯垂下来的柳州化学工程批常备的有限的公司公司质监广州中心理事、劳力资源公使、劳动部公使、监控室理事、流花批公司纪委副办事员。
班春超:较年长者机师,公司下有多个分社的旅行社办理部前公使。
施海宁:弯垂下来的公司副执行经理。
顾贵州坪:弯垂下来的公司副执行经理。
张斌燕:弯垂下来的公司副执行经理。
黄元闽:弯垂下来的公司副执行经理。
徐定吉:弯垂下来的公司副执行经理。
宋立松:弯垂下来的公司副执行经理。
赖懿:报告师,批公司前财务处副公使。
(二) 同伙单位失业
能否
术语启动 任期终止妊娠 提取
姓名 同伙单位明确 承当的职责
日期 日期 酬金
助学金
批公司执行经理、党委副办事员
梁静李 广西柳州钢铁常备的有限的公司(批)公司 是
办事员
批公司党委办事员、董事
陈永南 广西柳州钢铁常备的有限的公司(批)公司 是

梁铁 广西柳州钢铁常备的有限的公司(批)公司 批公司轮机长 是
朱传宾 广西柳州钢铁常备的有限的公司(批)公司 批公司副报告师 是
梅明德 广西柳州钢铁常备的有限的公司(批)公司 批公司劳动部公使 是
批公司纪委审计监视部
康有康 广西柳州钢铁常备的有限的公司(批)公司 是
副公使
对立的事物单位失业
柳国立钢铁常备的常备的有限的公司司 2009岁入
任期终止妊娠 能否接纳
姓名 对立的事物单位明确 承当的职责 术语启动日期
日期 打成平局助学金
彭佑航 南宁广播与电视下有多个分社的旅行社性大学 副校长 是
广西冶金学研究院科学与技术办
海岩洛 理事 是
公室
赵刚 武汉科学与技术下有多个分社的旅行社性大学 系理事 是
钟留才 靖尧法度公司 理事 是
梁永和 桂林电器魏茨曼研究所 副主任、执行经理 是
柳州新和港电力常备的有限的公司
程顺毅 执行经理 是
职责公司
广西柳州化学工程批 劳力资源部部
姚遥连 是
常备的有限的公司 长、劳动部公使
(三) 董事、监事、较年长者办理人员酬金
公司董事、监事的酬金该当提名。,经董事会照顾
董事、监事、较年长者办理人
随后经同伙大会同意;较年长者办理人员的薪酬由董事会协同提名。
职员酬金决策程序
案,经董事会照顾过。
董事、监事、较年长者办理人 董事、监事和较年长者办理人员员的薪酬是鉴于业绩的。,参阅公司家庭般的温暖节
决定职员酬金的比照 使混合度,它包孕月薪和年度定钱。。
董事、监事和较年长者办理人员
公司在交谈期内翻董事结清酬金、监事和较年长者办理人员的薪酬发展成为 万元。

职员酬金的实践结清
(四) 公司董事、监事、高层办理人员的换衣服
姓名 承当的职责 情况变迁 变化理由
廖志刚 董事长 解任 老练换衣服
钟海 董事、执行经理 解任 老练换衣服
梁静李 董事 解任 老练换衣服
陈永南 董事 解任 老练换衣服
梁铁 董事 解任 老练换衣服
张志伟 董事 解任 老练换衣服
朱传宾 董事 解任 老练换衣服
彭佑航 孤独董事 解任 老练换衣服
张忠国 孤独董事 解任 老练换衣服
海岩洛 孤独董事 解任 老练换衣服
赵刚 孤独董事 解任 老练换衣服
钟留才 孤独董事 解任 老练换衣服
梁效成 孤独董事 解任 任期满期
陈景欢 孤独董事 解任 任期满期
陈金燕 孤独董事 解任 任期满期
刘小平 中西部及东部各州的县议会主席 解任 老练换衣服
梅明德 监事 解任 老练换衣服
康有康 监事 解任 老练换衣服
罗文远 监事 解任 任期满期
杨剑 监事 解任 任期满期
班春超 董秘、副执行经理 解任 老练换衣服
施海宁 副执行经理 解任 老练换衣服
顾贵州坪 副执行经理 解任 老练换衣服
张斌燕 副执行经理 解任 老练换衣服
黄元闽 副执行经理 解任 老练换衣服
徐定吉 副执行经理 解任 老练换衣服
柳国立钢铁常备的常备的有限的公司司 2009岁入
赖懿 总报告师 解任 老练换衣服
廖志刚 董事长

上一篇:[年报]柳钢股份(601003)2009年年度报告 下一篇:没有了